Regulamentul cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova

 

 

Anexa nr. 1
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 66-VIII din 3 martie 2017

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova

  

Capitolul  I

 DISPOZIŢII GENERALE

           1. Consiliul Economic (în continuare – Consiliul) este un organ consultativ creat pe lîngă Președintele Republicii Moldova în scopul analizării situației economice, depistării problemelor-cheie și pregătirii unor propuneri pentru perfecționarea politicii economice și a instrumentelor de implementare a ei în vederea asigurării sustenabilității și modernizării economiei Republicii Moldova.

           2. Activitatea Consiliului se bazează pe parteneriatul dintre Președintele Republicii Moldova, comunitatea de experți și de afaceri, organizațiile neguvernamentale, autoritățile administrației publice centrale și locale și este orientată spre depistarea problemelor dezvoltării economice, elaborarea unor soluții, stabilirea priorităților strategice și a căilor de realizare a acestora.

           3. Consiliul își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu alte acte legislative, cu decretele Președintelui Republicii Moldova și cu prezentul regulament.

         

Capitolul II

ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE CONSILIULUI

           4. Atribuțiile principale ale Consiliului sînt:

a) asigurarea analitică și informațională a activității Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării economice;

b) examinarea rezultatelor dezvoltării economice a Republicii Moldova, identificarea problemelor și riscurilor;

c) elaborarea propunerilor pentru soluționarea problemelor economice și dezvoltarea diferitor sectoare ale economiei;

d) expertizarea proiectelor de acte legislative și normative referitoare la politica economică, cu pregătirea avizelor și recomandărilor relevante;

e) evaluarea programelor de promovare a reformelor economice și sociale;

f) elaborarea propunerilor de modernizare a economiei, perfecționare a strategiei dezvoltării social-economice și a politicii economice.

 

Capitolul III

DREPTURILE PRINCIPALE ALE CONSILIULUI

           5. Consiliul are dreptul:

a) să solicite și să obțină de la autoritățile administrației publice informații  și materiale necesare activității sale;

b) să invite la ședințele sale reprezentanți ai autorităților administrației publice, comunității de afaceri, organizațiilor obștești, științifice și ai altor organizații;

c) să delege membri ai Consiliului la reuniuni, conferințe și seminare organizate de autoritățile administrației publice, organizațiile obștești, științifice și alte organizații în vederea examinării problemelor dezvoltării economice;

d) să atragă reprezentanți ai organizaților obștești, științifice și ai altor organizații, ai comunității de afaceri, pentru realizarea activităților informativ-analitice și de expertiză.


Capitolul IV

COMPONENȚA CONSILIULUI

              6. Din componența Consiliului fac parte: președintele Consiliului, vicepreședinți, secretar și membri ai Consiliului.

          7. Președinte al Consiliului este Președintele Republicii Moldova.


Capitolul V

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII CONSILIULUI

          8. Ședințele Consiliului  se desfășoară nu mai rar decît o dată în trimestru. În caz de necesitate, pot fi convocate ședințe extraordinare.

          9. Ședințele Consiliului sînt prezidate de președintele Consiliului sau, la solicitarea lui, de un vicepreședinte.

          10. Secretarul Consiliului efectuează pregătirea și asigurarea informațională a ședințelor Consiliului, precum și soluționează problemele curente ale activității sale.

          11. Asigurarea tehnică și organizatorică a activității Consiliului se pune    în sarcina Aparatului Președintelui Republicii Moldova.

          12. Ordinea de zi a ședințelor se aduce la cunoștința membrilor Consiliului și persoanelor invitate cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea ședinței.

          13. Ședința Consiliului este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a membrilor săi.

          14. În cazul în care un membru al Consiliului nu poate participa la ședință, organizația pe care acesta o reprezintă deleagă un alt reprezentant.

          15. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor Consiliului prezenți la ședință.

          16. În afară de membrii Сonsiliului la ședințe pot participa și alte persoane invitate.

          17. Consiliul este în drept să formeze grupe de lucru speciale pentru soluționarea problemelor specifice.

          18. Regulamentele privind  grupele de lucru speciale și componența lor  se aprobă de către președintele Consiliului.

          19. Ședința Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către președintele ședinței.

          20. Deciziile Consiliului se remit autorităților administrației publice competente, organizațiilor obștești, științifice și altor organizații interesate.

          21. Informația privind ședințele Consiliului și deciziile adoptate se plasează pe site-ul oficial al Președinției Republicii Moldova