CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Regulament

D E C R E T

cu privire la instituirea Consiliului societăţii civile

pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

nr. 309-VIII  din  28.07.2017

Monitorul Oficial nr.301-315/542 din 18.08.2017

MODIFICAT

    DP1297-VIII din 08.10.19, MO310-313/18.10.2019 art. 457

    DP487-VIII din 15.12.17, MO441-450/22.12.17 art.762; în vigoare 15.12.17

    DP418-VIII din 02.11.17, MO389/03.11.17 art.652

 

În scopul conlucrării Preşedintelui Republicii Moldova cu societatea civilă privind problemele de importanţă majoră ale dezvoltării ţării şi în temeiul art.94 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova

DECRETEAZĂ:

Art.1. – Se instituie Consiliul societăţii civile pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.

Art.2. – Se aprobă Regulamentul Consiliului societăţii civile pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, conform anexei nr.1.

Art.3. – Se aprobă componenţa comisiilor de profil ale Consiliului societăţii civile pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, conform anexei nr.2.

 

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

Igor DODON

 

Nr.309-VIII. Chişinău, 28 iulie 2017.

 

 

Anexa nr.1

la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova

nr.309-VIII din 28 iulie 2017

 

 

REGULAMENTUL

cu privire la Consiliul societăţii civile pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Consiliul societăţii civile (în continuare – Consiliul) este instituit pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova cu statut de organ consultativ, care asigură interacţiunea dintre şeful statului şi societatea civilă privind consolidarea societăţii, întărirea statalităţii, facilitarea dialogului între reprezentanţii societăţii civile în cele mai importante subiecte – construcţia statală, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, susţinerea principiilor democratice ale dezvoltării societăţii prin:

a) implicarea cetăţenilor, asociaţiilor obşteşti şi a altor organizaţii non-profit;

b) elaborarea şi susţinerea iniţiativelor civile de importanţă naţională care vizează realizarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime, prevăzute de Constituţie, ale cetăţenilor, asociaţiilor obşteşti şi ale altor organizaţii non-profit;

c) analizarea şi consultarea proiectelor de legi şi altor acte normative;

d) prezentarea Preşedintelui Republicii Moldova a recomandărilor ce ţin de determinarea priorităţilor în vederea sprijinirii de către stat a asociaţiilor obşteşti, a altor organizaţii non-profit şi a asociaţiilor de cetăţeni, care au ca scop dezvoltarea societăţii civile;

e) acordarea susţinerii informaţionale, metodologice şi de alt ordin pentru Preşedintele Republicii Moldova, asociaţiile obşteşti şi organizaţiile non-profit;

f) implicarea cetăţenilor, asociaţiilor obşteşti şi a altor organizaţii non-profit, precum şi a reprezentanţilor mass-mediei în examinarea problemelor legate de respectarea libertăţii de exprimare, a dreptului cetăţenilor de a difuza informaţii prin mijloace legale, de asigurare a garanţiilor libertăţii de exprimare, libertăţii mass-mediei şi dreptului la întruniri.

2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

 

Capitolul II

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI

3. Consiliul are următoarele atribuţii:

a) prezintă Preşedintelui Republicii Moldova recomandări din partea societăţii civile asupra iniţiativelor legislative ce ţin de diverse domenii ale vieţii sociale;

b) analizează solicitările din partea şefului statului, prezentîndu-i soluţii şi recomandări asupra problemelor din societate;

c) organizează dezbateri publice asupra proiectelor de legi şi altor acte normative în conformitate cu legislaţia în vigoare;

d) analizează propunerile exponenţilor societăţii civile privind acţiunile necesare în vederea realizării politicilor publice;

e) antrenează în activitatea sa experţi şi specialişti din diferite domenii;

f) creează grupuri de lucru şi consilii de experţi pe diferite sectoare, constituite din membri ai Consiliului, precum şi din personalităţi notorii, reprezentanţi ai autorităţilor publice;

g) iniţiază propuneri pentru modificarea prezentului Regulament.

 

Capitolul III

COMPONENŢA CONSILIULUI

4. Consiliul este constituit din preşedinte, secretar şi membrii acestuia.

5. Preşedintele Consiliului:

a) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului;

b) coordonează activitatea Consiliului.

6. Secretarul Consiliului:

a) pregăteşte şi asigură desfăşurarea lucrărilor Consiliului;

b) prezintă spre aprobare preşedintelui Consiliului ordinea de zi a şedinţei, materialele necesare şi lista participanţilor la şedinţă;

c) monitorizează îndeplinirea deciziilor Consiliului;

d) perfectează procesul-verbal al şedinţei şi alte documente ale Consiliului;

e) exercită şi alte atribuţii delegate de către preşedintele Consiliului.

7. Membrii Consiliului:

a) examinează subiectele propuse pe ordinea de zi şi materialele aferente;

b) propun comisiei din care fac parte includerea în programul şedinţei Consiliului a anumitor subiecte care vor fi analizate, cu condiţia prezentării lor secretarului Consiliului cu cel puţin cinci zile înainte de şedinţă.

[Pct.7 modificat prin Decretul Preşedintelui nr.1297-VIII din 08.10.2019, în vigoare 08.10.2019]

 

8. Consiliul este compus din comisii de profil după cum urmează:

1) Comisia pentru integritate şi expertiză juridică – avizarea actelor iniţiate de Preşedintele Republicii Moldova, promovarea iniţiativelor de reforme juridice;

2) Comisia pentru constituţionalitate şi drepturile omului – elaborarea propunerilor privind reforma constituţională şi drepturile omului;

3) Comisia pentru mass-media şi comunicare – elaborarea propunerilor privind cadrul legislativ referitor la libertatea de expresie şi activitatea mass-mediei;

4) Comisia pentru susţinerea diasporei – elaborarea iniţiativelor privind protecţia comunităţilor de cetăţeni ai Republicii Moldova din străinătate, stabilirea relaţiilor de prietenie cu ţările în care sînt stabiliţi concetăţenii noştri, promovarea imaginii de ţară, precum şi a iniţiativelor pentru susţinerea diasporei;

5) Comisia pentru sănătate – elaborarea propunerilor privind ocrotirea sănătăţii, monitorizarea politicilor de stat în domeniul sănătăţii publice, a expertizei medicale a vitalităţii şi a activităţii farmaceutice;

6) Comisia pentru tineret – elaborarea propunerilor privind politicile de tineret; promovarea iniţiativelor civice ale organizaţiilor de tineret;

7) Comisia pentru sport şi turism – elaborarea propunerilor privind dezvoltarea sportului; identificarea soluţiilor pentru renovarea bazei materiale a educaţiei fizice şi sportului, promovarea iniţiativelor în domeniul turismului;

8) Comisia pentru cultură, educaţie şi ştiinţă – elaborarea propunerilor privind cadrul legal în domeniul învăţămîntului, culturii şi ştiinţei, promovarea iniţiativelor civice privind reabilitarea instituţiilor teatrale, cluburilor şi caselor de cultură, a ocrotirii monumentelor de cultură, istorie şi arhitectură, a iniţiativelor privind ridicarea calităţii învăţămîntului;

9) Comisia pentru protecţia socială, ocrotirea familiei, mamei şi copilului – promovarea iniţiativelor referitoare la politicile sociale, monitorizarea aplicării legislaţiei în domeniul respectiv;

10) Comisia pentru consolidarea statalităţii şi reintegrarea ţării – promovarea iniţiativelor civice privind ridicarea gradului de patriotism, a iniţiativelor de apropiere a celor două maluri ale Nistrului;

11) Comisia pentru relaţii interetnice – elaborarea propunerilor privind problemele minorităţilor naţionale şi integrarea socială a lor, monitorizarea aplicării cadrului legislativ privind nediscriminarea;

12) Comisia pentru culte şi patrimoniu cultural – problemele cultelor religioase, ale relaţiei bisericii cu statul şi ale păstrării patrimoniului cultural;

13) Comisia pentru veteranii Forţelor Armate, ai organelor de drept şi participanţii la conflictele militare – promovarea iniţiativelor în domeniul protecţiei sociale a veteranilor şi consolidarea mişcării acestora;

14) Comisia pentru problemele populaţiei legate de demografie şi migraţie – elaborarea propunerilor în domeniile respective.

[Pct.8 modificat prin Decretul Preşedintelui nr.418-VIII din 02.11.2017, în vigoare 03.11.2017]

9. La necesitate pot fi instituite şi alte comisii de profil.

10. Fiecare comisie este compusă din membri – reprezentanţi ai societăţii civile din domeniile respective. Preşedinţii comisiilor sînt numiţi de către Preşedintele Republicii Moldova din rîndul membrilor Consiliului. Vicepreşedinţii şi secretarii comisiilor sînt aleşi cu votul majorităţii membrilor comisiilor.

11. Şedinţele comisiilor sînt publice, dar pot fi organizate şi şedinţe închise. Acestea sînt convocate şi prezidate de către preşedinţii comisiilor nu mai rar decît o dată la două luni, iar în caz de necesitate se pot desfăşura şedinţe extraordinare. Procesele-verbale sînt întocmite de către secretarii şedinţelor, aleşi din rîndul membrilor.

12. Logistica şi lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova.

 

Capitolul IV

ŞEDINŢELE CONSILIULUI

13. Şedinţele Consiliului sînt, de regulă, publice. În caz de necesitate, se convoacă şedinţe închise.

14. Consiliul se întruneşte în şedinţă după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în trimestru, la convocarea Preşedintelui Republicii Moldova sau la iniţiativa a 1/3 din membrii Consiliului.

15. Şedinţele Consiliului se consideră deliberative dacă la ele participă 2/3 din numărul total al membrilor.

16. Şedinţele Consiliului sînt prezidate de către Preşedintele Republicii Moldova.

17. La şedinţele Consiliului pot participa şi alte persoane decît membrii Consiliului, cu condiţia ca acestea să fie înregistrate de către secretarul Consiliului cu cel puţin trei zile înainte de şedinţă.

18. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului şi, după caz, a persoanelor invitate cu cel puţin şapte zile înainte de convocarea şedinţei.

19. La examinarea problemelor din cadrul şedinţelor Consiliului participă toate persoanele prezente, dar în procesul adoptării recomandărilor doar membrii au drept de vot.

20. Procesul-verbal al şedinţei Consiliului se întocmeşte în termen de cel mult zece zile de la data desfăşurării acesteia şi se semnează de către secretarul Consiliului.

 

Capitolul V

RECOMANDĂRILE CONSILIULUI

21. Recomandările Consiliului:

a) sînt adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi;

b) sînt semnate de către secretarul Consiliului;

c) pot servi drept temei pentru emiterea de către Preşedintele Republicii Moldova a decretelor şi luarea hotărîrilor în probleme de importanţă naţională.

 

Capitolul VI

LEGITIMAŢIA MEMBRULUI CONSILIULUI

22. Fiecare membru al Consiliului primeşte o legitimaţie, care constituie un act ce confirmă atribuţiile acestuia, valabilă doar pe durata exercitării mandatului.

23. Modelul legitimaţiei este aprobat de către Preşedintele Republicii Moldova.

24. Nu se permite folosirea legitimaţiei în scopuri personale. Încălcarea prevederii respective duce la pierderea statului de membru al Consiliului.